Søknadsfrist 1. oktober for barne- og ungdomstiltak

Abelstyret bevilger hvert år rundt 1,5 millioner kroner til tiltak som skal stimulere interessen for matematikk blant barn og unge. 1. oktober 2018 er fristen for å søke støtte til tiltak som skal gjennomføres neste år.

Det er Barne- og ungdomsutvalget som prioriterer tiltak innen den rammen som Abelstyret har vedtatt. 


Søknader for 2018 sendes til:

Abelstyret v/Håkon Sandbakken
hakon.sandbakken@dnva.no

Søknadsskjema finner du i menyboksen til høyre

Se eksempler på tidligere støttede prosjekter

For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter. Utvalget kan i tillegg også selv planlegge og initiere tiltak.

Abelprisens barne- og ungdomsutvalg har over flere år bygd opp en tiltakskjede der de ulike elementene bygger på og utfyller hverandre.

Av faste arrangementer støttes konkurransene UngeAbel for 9. klasser og Niels Henrik Abels matematikkonkurranse for elever i videregående skole. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og vitensentre har videre vært viktige samarbeidspartnere gjennom mange år. Abelstyret støtter både felles satsinger og enkeltprosjekter. Prosjektperioden kan variere fra ett til tre år.

Det er barne- og ungdomsutvalget som prioriterer søknadene før de behandles i Abelstyret. Støtten til barne- og ungdomstiltak er direkte forankret i Abelprisens statutter: Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.
Utlysningen for 2018
Hovedføring: Prosjektet det søkes om støtte til må bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og/eller stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Barne- og ungdomsutvalget vil bare prioritere søknader som støtter opp under denne overordnede føringen.
Utlysningen kan også sees i sammenheng med Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi, med fokus på følgende mål:
-    Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
-    Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
-    Barnehagelæreres og læreres kompetanse i matematikk skal forbedres.
Utvalget vil vurdere det som positivt at prosjektet i tillegg til hovedføringen også støtter opp under disse målene, spesielt strekpunkt to og tre. Søknader med foreslåtte tiltak/prosjekter fra barnehage til VGS-nivå ønskes velkommen.
Det lyses ut midler med søknadsfrist 1. oktober 2018
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS