Statutter

Statutter for Niels Henrik Abels matematikkpris (Abelprisen)
Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 11. april 2002, med endringer senest 10.12.2013.

 1. Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.

 2. Abelprisen forvaltes av Det Norske Videnskaps-Akademi på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det Norske Videnskaps-Akademi skal sørge for bred forankring for prisen og tilliggende aktiviteter gjennom å involvere relevante aktører og miljøer, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet.

 3. Abelprisen finansieres over statsbudsjettet, gjennom tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til Det Norske Videnskaps-Akademi. Tilskuddet skal benyttes til:
  - Tildeling til prisvinneren
  - Arrangementer i tilknytning til prisutdelingen
  - Aktiviteter overfor barn og unge

 4. Det Norske Videnskaps-Akademi rapporterer hvert år til Kunnskaps-departementet om bruken av midlene. Det Norske Videnskaps-Akademi kan organisere sitt arbeid med Abelprisen slik de vil, innenfor rammene i disse statuttene.

 5. Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner en priskomité (Abelkomiteen). Komiteen skal bestå av fem fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet.

  Komiteen skal ha minst tre utenlandske medlemmer. Abelkomiteens leder oppnevnes for en periode på fire år, mens de øvrige medlemmene oppnevnes for en periode på to år og kan gjenoppnevnes én gang. Dersom et medlem må trekke seg før dets oppnevningsperiode utløper, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

  Abelkomiteen skal foreslå kandidater til prisen i en innstilling til Det Norske Videnskaps-Akademi.

 6. Det Norske Videnskaps-Akademi utpeker prisvinner på grunnlag av innstillingen fra Abelkomiteen.

  Dersom Abelkomiteen et år ikke finner en verdig prisvinner, skal prisen ikke deles ut. Midlene til prisvinner skal da tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet.

 7. Statuttene for Niels Henrik Abels matematikkpris kan endres av Kunnskapsdepartementet.

Trond Fevolden
departementsråd

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS