Utlysning av midler

Abelstyret bevilger hvert år omkring 1,5 millioner kroner til tiltak som skal øke interessen for matematikk blant barn og unge. Årlig søknadsfrist er 15. september. Last ned eget søknadsskjema i lenken til høyre. 

Se eksempler på tidligere støttede prosjekter

For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter. Utvalget kan i tillegg også selv planlegge og initiere tiltak.

Abelprisens barne- og ungdomsutvalg har over flere år bygd opp en tiltakskjede der de ulike elementene bygger på og utfyller hverandre.

Av faste arrangementer støttes konkurransene UngeAbel for 9. klasser og Niels Henrik Abels matematikkonkurranse for elever i videregående skole. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og vitensentre har videre vært viktige samarbeidspartnere gjennom mange år. Abelstyret støtter både felles satsinger og enkeltprosjekter. Prosjektperioden kan variere fra ett til tre år.

Det er barne- og ungdomsutvalget som prioriterer søknadene før de behandles i Abelstyret. Støtten til barne- og ungdomstiltak er direkte forankret i Abelprisens statutter: Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.
 
Føringer for utlysningen for 2021
Prosjektet det søkes om støtte til må bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og/eller stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Barne- og ungdomsutvalget vil bare prioritere søknader som støtter opp under denne overordnede føringen.
 
Utlysningen kan også sees i sammenheng med Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi, med fokus på følgende mål:
 
-    Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
-    Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
-    Barnehagelæreres og læreres kompetanse i matematikk skal forbedres.
 
Utvalget vil vurdere det som positivt at prosjektet i tillegg til hovedføringen også støtter opp under disse målene, spesielt strekpunkt én og to. Søknader med foreslåtte tiltak/prosjekter fra barnehage til VGS-nivå ønskes velkommen.
 
Det lyses ut midler med søknadsfrist 15. september 2020

Søknader sendes til: hakon.sandbakken@dnva.no

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Send søknaden som én PDF fil.

Retningslinjer for søknader
Det gis generelt ikke midler til ordinær drift. Videre gis det ikke støtte til undervisning eller andre aktiviteter som ansees som en del av den daglige driften. Utvalget legger vekt på spredningsverdi i form av formidling av prosjektet og eventuelt samarbeid med sentrale aktører. Prosjekter som ønsker finansiering bør ha overføringsverdi til tilsvarende miljø eller ha en etterbruksverdi. Prosjekter som tildeles midler forplikter seg til å følge statens økonomireglement når det gjelder regnskap og rapportering.

Retningslinjer for langsiktig tildeling
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å tildele midler langsiktig (inntil fem år). For å bli vurdert for langsiktig støtte må prosjektet være enten a) knyttet direkte til/være assosiert med programmet under Abeluka, b) en nasjonal matematikkonkurranse, eller c) et tiltak eksterne sponsorer ønsker å støtte spesielt. I tillegg må tiltakene ha en breddedimensjon og et nasjonalt nedslagsfelt.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS